Šest technologických trendů, které ovlivní bezpečnostní sektor v roce 2022

Rok 2021 utekl jako voda i, a proto je správný čas bilancovat, co nám přinesl, a zároveň se zamyslet nad výzvami a trendy, které ovlivní rok 2022. Odborníci společnosti Axis se z tohoto hlediska zabývají tím, co znají nejlépe, tedy oborem bezpečnostních technologií.

Tyto předpovědi připravujeme již několik let a velmi často v nich v různých kontextech zmiňujeme pojem „důvěra“. V průběhu let jsme mluvili o důvěře ve využívání získaných dat nebo o důvěře v bezpečnost systémů či jednoduše o základní důvěře v to, že organizace dělají správné věci. Vidíme, jak je důležité sladit aktuální tempo technologických inovací s budováním důvěry ve využívání nových technologií.

Ze strany jednotlivců, organizací, ale i zákonodárců sílí volání po tom, aby se nové technologie vyvíjely, vyráběly a používaly způsobem, kterému můžeme plně důvěřovat. Pro společnost Axis to samozřejmě znamená pokračovat v práci na vizi inteligentnějšího a bezpečnějšího světa. Pohled do roku 2022 nám ukazuje, kolik zajímavých technologických trendů může být v krátké době spojeno s potřebou vybudovat důvěryhodný technologický ekosystém.

Univerzální propojení v hybridních prostředích

Pro koncového uživatele technologií – od spotřebitele používajícího svůj mobilní telefon až po bezpečnostní personál spravující dohledové systémy – se již technologická architektura používaná k poskytování služeb stala neviditelnou. Nezáleží na tom, zda zpracování a analytika probíhá přímo v zařízení, na místním serveru nebo ve vzdáleném datovém centru, protože je vše „propojeno“.

V loňském roce jsme uvedli, že se svět stane „horizontálním“ a bude se více využívat společná integrace cloudových, lokálních serverových a edge technologií, přičemž každá bude využívat své silné stránky v tzv. hybridních řešeních napříč těmito prostředími. To se nezmění ani v následujícím roce, ale je zřejmé, že otázka architektury je pro každého zákazníka jedinečná a musí zohledňovat i interní zdroje a politiky, jakož i další faktory (například místní, či mezinárodní předpisy). Jelikož se „propojení“ stalo standardem, jsme přesvědčeni, že většina dohledových řešení bude nakonec více či méně hybridní.

Kybernetická bezpečnost se rodí ze zdravého skepticismu

Ne vždy považujeme skepticismus za pozitivní vlastnost, ale v souvislosti s kybernetickou bezpečností je to rozhodně rozumné. Miliardy spojení, která dnes existují mezi zařízeními, sítěmi a datovými centry, způsobily, že koncept zabezpečení jakékoli organizace je zcela zastaralý. Bezpečnostní hradby, které jsme si vytvořili pro ochranu sítí, mají dnes množství různých děr, a proto byl zaveden nový přístup k bezpečnosti – tzv. Zero Trust sítě.

Pokud se vám tento bod zdá povědomý, nemýlíte se. Zmiňovali jsme ho již v loňském příspěvku o technologických trendech. Zatímco před rokem jsme předpovídali rychlou akceleraci směrem k architekturám sítí s nulovou důvěrou, dnes už předpovídáme, že to bude standardní přístup. Svou roli zde sehrála také pandemie COVID-19, protože díky potřebě flexibilnější práce se mnohem víc zařízení připojuje na dálku s využitím veřejného internetu.

Přístup Zero Trust znamená, že se za výchozí stav považuje nulová důvěra, tedy že bezpečnostní profil každého zařízení i aplikace připojující se k síti je při každém připojení posuzován nezávisle, což má významný dopad také na sektor videodohledu.

Podepsaný firmware, pravidelné aktualizace, zabezpečené spouštění zařízení, šifrování dat a videa nebo zabezpečená identita se v zákaznických řešeních stanou nezbytnými faktory základní bezpečnostní hygieny.

Ověření pravosti všeho

Zatímco přístup Zero Trust se v rámci kybernetické bezpečnosti soustředí na ověřování pověření připojených zařízení a aplikací, základem důvěry u video dohledu je pravost videa. V důsledku možné manipulace s videozáznamem po jeho zachycení a stále sofistikovanějších způsobů, jak lze vytvářet a falšovat realisticky vypadající obraz, může být pravost videozáznamů často zpochybňována. Bude proto nezbytné, aby se videozáznam dal nezpochybnitelně označit za pravý.

Náš přístup spočívá v přidání digitálního podpisu do videa již v místě jeho zachycení (hash součet v každém jednom snímku videa), což by poskytlo jasný důkaz o tom, že video bylo pořízeno konkrétní kamerou a že s ním dále nebylo manipulováno.

Jedná se ovšem o problém celého odvětví bezpečnosti, a proto je nezbytné, aby se všichni jeho aktéři spojili s cílem vytvořit standard pro zajištění autenticity videozáznamů zachycených monitorovacími kamerami, ideálně na základě softwaru a iniciativ s otevřeným zdrojovým kódem.

AI se stane etablovanou a akceptovanou (s příslušnými kontrolními mechanismy)

Vypadá to, že nelze napsat příspěvek o technologických trendech bez zmínky o umělé inteligenci (AI). Mnozí by také mohli tvrdit, že AI již není trendem v pravém slova smyslu, protože tento džin byl již nadobro vypuštěn z láhve. Ve skutečnosti všichni denně využíváme nějaké služby založené na umělé inteligenci a hlubokém učení. Jsme přesvědčeni, že technologie jako taková by neměla být regulována, ale mohly by se regulovat případy jejího použití. Legislativa a regulace týkající se vývoje a používání technologií a aplikací založených na AI by měly být rozvíjeny na místní, regionální i mezinárodní úrovni. To by měla dodržovat každá organizace využívající umělou inteligenci.

Ačkoli v oblasti videodohledu vnímáme potenciál AI a hlubokého učení stále velmi pozitivně, rádi bychom podpořili takové iniciativy, které mají za cíl podpořit implementaci AI eticky a bez zaujatosti.

Bude to ještě důležitější, pokud se AI stane součástí každého aspektu videodohledu. Větší integrace umělé inteligence do nejzákladnějších úrovní technologie (systému na čipu (SoC)) s sebou přinese využívání AI ke zlepšení a optimalizaci všech aspektů videodohledu, od konfigurace kamer přes vylepšení kvality obrazu až po video analýzy.

COVID-19 jako katalyzátor

Dlouhodobý vliv dopadů COVID-19 se projevuje v různých oblastech. Pandemie byla již v minulosti katalyzátorem vývoje bezdotykových a nízkokontaktních technologií, z nichž mnohé se trvale integrovaly, stejně jako používání inteligentního videa pro zajištění dodržování sociálního odstupu a pokynů v oblasti veřejného zdraví. Pandemie vyústila také v problémy v dodavatelském řetězci a přinutila mnohé organizace zvážit způsob toho, jak vytvářejí a získávají klíčové komponenty pro své produkty.

„Propojená“ povaha všeho znamená, že globální nedostatek polovodičů způsobil významné problémy v mnoha odvětvích od spotřebitelských technologií až po automobilovou výrobu. Stále více organizací – mezi nimi i TeslaApple a Volkswagen – veřejně vyjádřilo přání navrhovat si vlastní polovodičové systémy nebo systémy na čipu (SoC) (je potřeba zdůraznit, že navrhování SoC a jejich výroba jsou velmi odlišné činnosti).

Tento zdánlivě nový trend v některých odvětvích je ale něco, co společnost Axis se systémem ARTPEC dělá již léta a očekáváme, že navrhování vlastních SoC optimalizovaných pro konkrétní aplikace bude využívat stále více organizací v bezpečnostním sektoru i mimo něj.

5G hledá své místo

Někdo by mohl namítat, že je zbytečné zdůrazňovat 5G jako „trend“ v sektoru dohledu vzhledem k tomu, že je na pořadu dne již několik let. My však vidíme zásadní rozdíl mezi „hype“ a „trendem“. Podle odborníků ze společnosti Axis se nová technologie stává trendem teprve tehdy, když se začnou objevovat hodnotné případy jejího nasazení. Přestože si myslíme, že v případě 5G stojíme stále na startu, začíná se to měnit. Zatímco se velká část 5G soustředí na zlepšení výkonu sítí pro spotřebitelské aplikace, my vnímáme jako mnohem zajímavější a přesvědčivější případ nasazování této technologie ve vznikajících soukromých sítích.

Domníváme se, že soukromé 5G sítě ukazují skutečný potenciál pro řešení videodohledu ve velkých nebo více zákaznických lokalitách a mohly by přinést zvláštní výhody zejména z pohledu kybernetické bezpečnosti. Samozřejmě, když zákazníci vytvářejí privátní 5G sítě, je zapotřebí, aby se také videodohled mohl bez problémů integrovat, což představuje velký prostor pro všechny.

Všechny trendy z pohledu udržitelnosti

Udržitelnost již nelze považovat za trend. Musí být zakotvena ve všem, co děláme, tedy v tom, jak navrhujeme a vyrábíme produkty, i v tom, jak řídíme naše podnikání. Vše musí být v souladu se snižováním našeho vlivu na životní prostředí a fungováním etickým a důvěryhodným způsobem. Zkoumání trendů z pohledu kritérií udržitelnosti je stejně důležité jako jejich identifikace.Rok 2022 bude nepochybně dalším fascinujícím rokem, který nebude bez výzev, ale přinese i významné příležitosti. Jako vždy na něj nahlížíme s optimismem.

Johan Paulsson
Axis Communications